chơi game kiếm tiền trên pc(www.84vng.com):chơi game kiếm tiền trên pc(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi game kiếm tiền trên pc(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi game kiếm tiền trên pc(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的主要内容
1、本次减持股份的原因:个人资金需求。

2、本次减持股份的来源:公司首次公开发行股票前持有的公司股份。

3、减持股份数量及比例:
(1)潘权先生拟减持股份数量不超过50,000股(占公司总股本比例
0.0469%)。

(2)武淑梅女士拟减持股份数量不超过30,000股(占公司总股本比例0.0281%)。

(3)陈春先生拟减持股份数量不超过25,000股(占公司总股本比例
0.0234%)。

若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,上述拟减持数量将进行相应调整。

4、减持方式:集中竞价交易方式。

5、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。(根据中国证监会及深圳证券交易所等相关规定禁止减持的期间,不减持公司股份) 6、减持价格:根据减持时的市场价格确定,且不低于公司首次公开发行股票的发行价格(7.31元/股),结合公司2021年年度权益分派已实施完成,按每10股派发现金股利0.73元(含税),最低减持价格调整为7.237元/股。

(二)股东持股意向、承诺及履行情况
潘权先生、武淑梅女士、陈春先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的股份锁定及减持意向等承诺情况如下:
1、关于股份锁定的承诺
自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2022年2月11日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,本人直接及间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

2、关于持股意向、减持意向及减持承诺
本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,减持发行人股票总数和比例将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制,并履行必要的备案、公告程序,未履行相关程序前不得减持。

本人担任发行人高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接及间接持有的发行人股份。若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继续遵守上述限制性规定。

本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。本人减持发行人股票的方式应符合相关法律法规的规定,包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、协议转让方式、大宗交易方式、非公开转让方式、配售方式等。

3、承诺的约束性措施
如本人未履行股份锁定及/或股份减持承诺,本人将在发行人股东大会、证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的媒体上公开说明未履行承诺的具体情况、原因,并向股东和社会公众投资者道歉,转让股票所获收益全部归发行人所有或由证券监督管理部门没收,并接受证券监督管理部门的处罚。如本人违反上述承诺给公司或相关各方造成损失的,本人愿承担相应的法律责任。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

截至本公告披露日,潘权先生、武淑梅女士和陈春先生严格履行了上述承诺,未出现违反承诺的情况,本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因:经营发展需求
2、减持股份来源:公司首次公开发行前股份
3、减持数量、比例及方式:
如遇本公司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,减持数量应相应调整。

4、减持时间:通过集中竞价交易方式进行减持的,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内实施(法律法规禁止减持的期间除外);通过大宗交易方式进行减持的,自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内实施(法律法规禁止减持的期间除外)。
5、减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定具体价格。
二、本次减持计划的主要内容
减持原因:个人资金需求;
减持股份来源:公司首次公开发行前持有的股份;
减持价格:按市场价格确定;
调整说明:若减持计划存续期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则上述股东拟减持股份数将相应进行调整。

公司董事钱晓达,监事会主席蒋伟、副总经理赵玉宝、销售总监李欣、财务总监李建未出现违反首次公开发行股份时的承诺,本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因:自身资金需求。

2、股份来源:公司首次公开发行前取得的股份。

3、减持数量和比例:不超过 1,650,000股,即不超过公司总股本的
1.96%。

4、减持方式:集中竞价交易方式,且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数合计不超过公司总股本比例的1%。

5、减持价格:根据减持时市场价格确定。
、减持期间:2022年10月25日-2023年4月24日。

7、其他:在本减持计划实施期间,盛驰合伙不排除采用大宗交易方式等其他方式减持的可能。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持的具体安排
1、拟减持原因:个人资金需求
2、拟减持股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、拟减持股份数量及比例

注:总股本以公司2022年9月22日总股本155,550,619股计算。

4、减持期间及减持方式:
通过集中竞价交易方式减持,自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内进行,且任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%。

5、减持价格:根据减持时的市场价格确定。
、若计划减持期间公司有送股、转增股本、配股、减资等股份变动事项,则上述股东计划减持股份数量将相应进行调整。

(二)计划减持股份的股东股份锁定承诺及承诺履行情况
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》,萧锦明先生作出的相关承诺如下:
1、自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在其担任公司董事/监事/高级管理人员期间,其将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

公司首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。

2、自公司股票正式挂牌上市之日起3年内,若公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)时,为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,公司将启动稳定股价措施。

在启动股价稳定措施的条件满足时,当公司根据稳定股价预案规定完成回购股份后,若公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产,或公司无法实施回购股份时,,

game Đánh bạc(www.84vng.com):game Đánh bạc(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。game Đánh bạc(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,game Đánh bạc(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,则公司控股股东应在3个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行相关的审批/备案手续,在获得批准后的3个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3个交易日后,控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的单次增持金额不应少于人民币500万元。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

当控股股东根据稳定股价预案规定增持公司股份后,若公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,或控股股东根据规定无法实施稳定股价措施时,公司董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价,当年累计用于买入公司股份的货币资金不少于该董事、高级管理人员上年度薪酬总和(税前,下同)的30%,但不超过其上年度薪酬总和。公司应按相关规定披露公司董事、高级管理人员买入公司股份的计划,在公司披露其买入公司股份计划的3个交易日后,按照方案开始实施买入公司股份的计划。公司董事、高级管理人员买入公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,董事、高级管理人员可不再买入公司股份。公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定,并根据需要履行相应的审批手续。

3、对于其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“老股”),其将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期内不予减持。锁定期届满之日起12个月内,如减持,则当年减持老股的总额不超过公司股票上市之日所持有老股总额的 25%;锁定期届满之日起 24个月内,减持的老股总额不超过公司股票上市之日所持有老股总额的50%,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整),并且将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价等需要,审慎实施,提前3个交易日通知公司予以公告。

截止本公告披露之日,萧锦明先生严格遵守了所作出承诺,未出现违反相关承诺的行为;本次拟减持事项与其此前已披露的承诺一致,未发生违反承诺的情形。
? 大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,持股 5%以上股东山东发展投资控股集团有限公司(“山东发展”)持有华电国际电力股份有限公司(“公司”、“华电国际”)757,226,729股股份,约占公司总股本的 7.67%。


? 集中竞价减持计划的主要内容:山东发展计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月时间内,以集中竞价交易方式减持其持有的华电国际股份不超过 98,629,700股,减持比例不超过公司总股本的 1%。
二、 减持计划的主要内容

(一) 拟在 3个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数1%
√是 □否

北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心(有限合伙) 与北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计持有公司股 份比例超过 5%。北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心 (有限合伙)在 3个月内通过大宗交易、集中竞价方式合计减持股份总数有可能 超过公司股份总数的 1%。

(二) 相关股东是否有其他安排
□是 √否

(三) 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺
□是 √否? 大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日,浙江蓝特光学股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝特光学”)股东、董事王晓明先生及其一致行动人张引生先生、蓝山投资有限公司(以下简称“蓝山投资”)、王柳琳女士合计持有公司股份23,161,600股,占公司总股本的5.7495%。上述股份来源均为公司首次公开发行前股份,且已于2021年9月22日解除限售并上市流通。

? 减持计划的主要内容
公司股东、董事王晓明先生及其一致行动人张引生先生、蓝山投资、王柳琳女士计划通过集中竞价及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 5,723,600股,不超过目前公司总股本的1.4208%。其中,通过集中竞价方式减持股份不超过4,028,450股,占公司总股本的比例不超过1%,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行;通过大宗交易方式减持股份不超过5,723,600股,占公司总股本的的比例不超过1.4208%,自本公告披露之日起3个交易日之后的3个月内进行。董事王晓明先生还需遵守每年转让公司股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的25%;在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份的规定。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制,则停止减持股份。公司于近日收到公司股东、董事王晓明先生及其一致行动人张引生先生、蓝1
山投资、王柳琳女士的《减持计划告知函》,根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发﹝2017﹞24号,以下简称“《实施细则》”)的相关要求,现将有关减持计划情况公告如下:二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因:新麟三期、常州清源、无锡清源经营发展需要。

2、股份来源:首次公开发行股票并上市前持有的股份。

3、减持方式:集中竞价交易或大宗交易。

4、减持股份数量及比例:新麟三期、常州清源、无锡清源拟减持股份数量合计不超过 1,920,000股,减持比例合计不超过公司总股本的 3%。(如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整,但减持股份占公司总股本的比例不变)。

新麟三期、常州清源、无锡清源已获得中国证券投资基金业协会备案,申请通过了适用创业投资基金股东的减持政策,根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》,新麟三期、常州清源、无锡清源减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份,适用下列比例限制:
截至首次公开发行上市日,投资期限已满三十六个月不满四十八个月的,采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续 60个自然日内,合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式减持的,在任意连续 60个自然日内,合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

5、减持期间:集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内,大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内。
、价格区间:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格(32.29元/股),公司 2021年度按每 10股派发现金红利 3元(含税)已实施完成权益分派,最低减持价格调整为 31.99元/股。
  中财网 环球UG声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:chơi game kiếm tiền trên pc:防雷:盘后9股被宣布减持
发布评论

分享到:

chơi tài xỉu(www.vng.app)
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。